zamknij

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Regulamin serwisu pojazdów elektrycznych Silnerowery.pl

I DEFINICJE

1. Serwis – prowadzony przez firmę Volmar Mariusz Wolko z siedzibą w Krakowie 31-625, os. Piastów 42A, wykonujący Usługi serwisowe dostarczonego do Serwisu przez Klienta Sprzętu, adres serwisu jak wyżej.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zleca Serwisowi wykonanie Usługi serwisowej dostarczonego przez Klienta Sprzętu;

3. Przedstawiciel Serwisu – pracownik Serwisu lub osobowa występująca w imieniu Serwisu.

4. Sprzęt – rowery oraz części rowerowe oddawane przez Klienta do Serwisu w celu dokonania Usługi serwisowej;

5. Usługa Serwisowa – konserwacja, diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności Serwisu na rzecz Klienta,

6. Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia – dokument wydawany Klientowi dostarczającemu sprzęt osobiście lub poprzez Przedstawiciela Serwisu potwierdzający przyjęcie sprzętu do Serwisu.

7. Cennik – zestawienie cen usług serwisowych wraz z opisem. Cennik stanowi załącznik do regulaminu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ocena stanu Sprzętu następuje w momencie przyjmowania Sprzętu do Serwisu. Po wykonaniu oceny stanu Sprzętu przez Przedstawiciela Serwisu Klient jest informowany o koniecznym zakresie Usług Serwisowych oraz częściach, które muszą zostać wymienione. Przedstawiciel Serwisu wraz z Klientem ustala jakie Usługi Serwisowe mają być wykonane. Klient jest informowany o orientacyjnych kosztach naprawy / o ile taka wycena jest możliwa podczas przyjęcia zlecenia /.

2. Całkowity koszt naprawy obejmuje koszt Usług Serwisowych oraz koszt użytych części.

3. Ceny Usług Serwisowych nie zawierają kosztów wymienionych części

4. Wymienione – zużyte części z roweru klienta nie będą odłożone, jeżeli Klient przed naprawą nie zadeklaruje woli ich zabrania.

5. Dostarczony sprzęt do serwisu musi być czysty, nie zabrudzony. W przypadku dostarczenia sprzętu zabrudzonego możemy nie przyjąć reklamacji / sprzętu do naprawy / do czasu wyczyszczenia sprzętu lub naliczyć dodatkowe koszty za mycie w wysokości 200 zł brutto.

6. Podany podczas przyjęcia Sprzętu do Serwisu orientacyjny koszt naprawy może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac serwisowych. W przypadku, gdy dodatkowy koszt będzie mniejszy niż 30 zł, wymiana części nastąpi bez uzgodnienia z Klientem, a informacja o wymianie zostanie podana podczas odbioru sprzętu. W przypadku, gdy dodatkowy koszt będzie większy niż 30 zł, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie.

7. W przypadku braku zgody Klienta na kontynuowanie naprawy, Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z Serwisem za dotychczasową pracę i użyte materiały.

8. O zakończeniu prac serwisowych Klient jest informowany telefonicznie lub poprzez widomość sms.

9. Po zakończeniu napraw, bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, Klient zobowiązany jest do odebrania sprzętu w terminie 7 dni roboczych. Za nieodebranie sprzętu w terminie i brak kontaktu zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 10 zł za każdy dzień magazynowania sprzętu.

10. Odbiór powierzonego sprzętu jest możliwy wyłącznie na podstawie Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia, które klient otrzymuje podczas oddawania sprzętu do serwisu. W przypadku braku tego dokumentu, osoba odbierająca zostanie poproszona o podanie danych widniejących na Potwierdzeniu Przyjęcia Zlecenia. Odbierając sprzęt klient ma możliwość sprawdzenia wykonanej usługi.

11. Czas wykonania Usługi Serwisowej (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z Klientem. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu Usługi Serwisowej, które nie zostały zgłoszone przez Klienta.

13. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas wykonania Usługi Serwisowej wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych.

15. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji ustalane przez producenta.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Serwis ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 556 ust.1-3 KC. (Dz. U. 141.2002.1176).

2. Na każdą Usługę Serwisową (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres 7 dni (w przypadku roweru przejechane do 100 km). Reklamacja jest rozpatrywana na podstawie paragonu lub faktury wystawionej na daną usługę.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu, przypadków losowych, nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami Serwisu, a także uszkodzeń mechanicznych.

4. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w Serwisu, o ile zapis w karcie gwarancyjnej Sprzętu nie stanowi inaczej.

5. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych części. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną Usługą Serwisową. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej Usługi Serwisowej.

6. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystając z Usług Serwisowych Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych przez Klienta w Potwierdzeniu Przyjęcia Zlecenia. Podając dane, Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych Klienta skutkuje brakiem możliwości wykonania Usług Serwisowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Serwis - Volmar Mariusz Wolko z siedzibą w Krakowie 31-625, os. Piastów 42A.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Serwis, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej Serwisu (www.silnerowery.pl) Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01 2024 r. i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.silnerowery.pl oraz w wersji papierowej w Serwisie.


Obsługujemy płatności