zamknij

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SILNEROWERY.PL

Sklep internetowy silnerowery.pl działający pod adresem www.silnerowery.pl

prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży internetowej.

Właścicielem sklepu jest: Volmar Mariusz Wolko.

Sklep internetowy silnerowery.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Adres do korespondencji/adres do zwrotu towaru: Volmar Mariusz Wolko  os. Piastów 42A 31-625 Kraków

Konto bankowe sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1445 1000 0092 6031 6659

Wszelkie zapytania mogą być kierowane za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: silnerowery@op.pl 

 • telefonicznie pod nr tel.:   533-396-736

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.silnerowery.pl 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod www.silnerowery.pl prowadzony jest przez Volmar Mariusz Wolko.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

-zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

-warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

-warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Firefox, Opera etc.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu:                               www.silnerowery.pl 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Volmar Mariusz Wolko może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

-podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

-dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

-dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Volmar Mariusz Wolko za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Volmar Mariusz Wolko.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Volmar Mariusz Wolko.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

-niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

-niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Volmar Mariusz Wolko

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.silnerowery.pl ,dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Podczas składania zamówienia wymagane jest określenie nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów, imienia i nazwiska odbiorcy, dokładnego adresy dostawy, kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail Zamawiającego.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Volmar Mariusz Wolko Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktury lub innego dowodu zakupu oraz- w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji- faktur korygujących lub innych dokumentów korygujących.

Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

Dostawa

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską.

Koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia.  

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty od Kupującego za zakupiony towar.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

-płatność przelewem na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1445 1000 0092 6031 6659

-płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy

-płatność kartą przy odbiorze towaru w siedzibie firmy

-płatności za pomocą Blik

 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie i wysyłając je na adres:

Volmar Mariusz Wolko  os. Piastów 42A 31-625 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: silnerowery@op.pl 

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:  Volmar Mariusz Wolko   os. Piastów 42A 31-625 Kraków

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać spakowany w oryginalne opakowanie, towar nie może posiadać widocznych śladów użytkowania oraz musi zostać zabezpieczone przed wysyłką, tak aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Do zwrotu musi być dołączony oryginał dowodu zakupy.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient / Kupujący.

Reklamacje dotyczące Towarów w czasie objętym gwarancją

Volmar Mariusz Wolko jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na:

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: silnerowery@op.pl 

-pisemnie na adres: Volmar Mariusz Wolko  os. Piastów 42A 31-625 Kraków

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient / Kupujący.

Reklamowany towar należy wysłać lub dostarczyć pod adres:

Volmar Mariusz Wolko  os. Piastów 42A 31-625 Kraków.

Sprzęt musi być czysty, nie zabrudzony. W przypadku dostarczenia sprzętu zabrudzonego możemy nie przyjąć reklamacji do czasu wyczyszczenia sprzętu lub naliczyć dodatkowe koszty za mycie w wysokości 200 zł brutto.

Volmar Mariusz Wolko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Volmar Mariusz Wolko nie jest producentem towarów.

Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad.

Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fabryczną lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru.

Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru.

W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.

Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej- od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:

-przesyłkę listowną na adres:  Volmar Mariusz Wolko   os. Piastów 42A 31-625 Kraków

-przez kontakt telefoniczny pod nr tel.: 533-396-736

-kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres: silnerowery@op.pl 

Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań:

-wymiany produktu na nowy

-naprawy produktu

Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym proszę o zwrócenie uwagi, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela).

Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

Wymiana towaru niezgodnego z oczekiwaniami klienta

W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i upłynie termin do odstąpienia od umowy określony w punkcie 8.1 Regulaminu, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta.

Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa Klient / Kupujący.

W przypadku odstąpienia od umowy i reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Volmar Mariusz Wolko podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Volmar Mariusz Wolko o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:

-pisemnie na adres: Volmar Mariusz Wolko  os. Piastów 42A 31-625 Kraków

-telefonicznie pod nr tel.: 533-396-736

-mailowo na adres:  silnerowery@op.pl  

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Volmar Mariusz Wolko zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Polityka prywatności / ochrona danych osobowych RODO

Dokonując rejestracji w Sklepie www.silnerowery.pl, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu poprawy i usunięcia ich z bazy.

Sprzedawca Volmar Mariusz Wolko - zwanym dalej "Firmą"  jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających.

Sprzedawca Volmar Mariusz Wolko przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s.1)., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 28 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Volmar Mariusz Wolko a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Volmar Mariusz Wolko a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Volmar Mariusz Wolko.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204 z póż.zm.)

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach Konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie.

W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

Korzystanie z serwisu www.silnerowery.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

RATY

 1. Płatności za dokonane zakupy można dokonywać:
  • przy odbiorze przesyłki (pobranie lub odbiór osobisty);
  • za pomocą systemu przelewy 24;
  • przelewem na konto właściciela sklepu.
  • za pomocą Credit Agricole Raty

Obsługujemy płatności